Buitengewone concepties

Gebruiksvoorwaarden voor de website

Laatst gewijzigd: 24 juni 2016

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn aangegaan door en tussen u en Extraordinary Conceptions, Inc. ("Bedrijfsinfo","we"Of"us“). De volgende voorwaarden en bepalingen, samen met alle documenten die ze uitdrukkelijk door verwijzing bevatten (gezamenlijk, deze "Gebruiksvoorwaarden”), Regelt uw toegang tot en gebruik van https://www.extraconceptions.com, inclusief alle inhoud, functionaliteit en services die worden aangeboden op of via https://www.extraconceptions.com (de 'Website”), Als gast of als geregistreerde gebruiker.

Lees de gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gaat gebruiken. Door de website te gebruiken, stemt u ermee in en gaat u ermee akkoord zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid, te vinden op https://www.extraconceptions.com/privacy-policy/, hierin door verwijzing opgenomen. Als u niet akkoord wilt gaan met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, mag u de website niet bezoeken of gebruiken.

Deze website wordt aangeboden en beschikbaar voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in de Verenigde Staten of een van hun territoria of bezittingen. Door deze website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd heeft om een ​​bindend contract met het bedrijf te vormen en aan alle voorgaande vereisten voldoet. Als u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u de website niet bezoeken of gebruiken.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer we ze publiceren en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Website. Wijzigingen in de bepalingen voor geschillenbeslechting zoals vastgelegd in de toepasselijke wetgeving en jurisdictie zijn echter niet van toepassing op geschillen waarvoor de partijen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging op de website is geplaatst hiervan kennis hebben gekregen.

Uw voortdurende gebruik van de website na het plaatsen van herziene gebruiksvoorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina elke keer bezoekt wanneer u deze website bezoekt, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Toegang tot de website en accountbeveiliging

We behouden ons het recht voor om deze website en alle diensten of materialen die we op de website aanbieden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de hele of een deel van de website op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Website of de gehele Website beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers. U bent ervoor verantwoordelijk dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot de Website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en deze naleven.

Om toegang te krijgen tot de website of sommige van de bronnen die het biedt, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Website dat alle informatie die u op de Website verstrekt correct, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt om u bij deze Website of anderszins te registreren, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van interactieve functies op de Website, wordt beheerst door onze Privacybeleid (https://www.extraconceptions.com/privacy-policy) en u stemt in met alle acties die we ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons privacybeleid.

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet bekendmaken aan een andere persoon of entiteit. U erkent ook dat uw account persoonlijk voor u is en stemt ermee in om geen enkele andere persoon toegang te geven tot deze website of delen daarvan met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in dat u aan het einde van elke sessie uw account verlaat. U moet bijzonder voorzichtig zijn bij het openen van uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen bekijken of opnemen.

We hebben het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is verstrekt, op elk gewenst moment naar eigen goeddunken om enige of geen reden uit te schakelen, inclusief als u, naar onze mening, een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en de opstelling daarvan), zijn eigendom van het Bedrijf, haar licentiegevers of andere aanbieders van dergelijk materiaal en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten.

Deze gebruiksvoorwaarden staan ​​u toe de website alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken. U mag het materiaal op onze website niet reproduceren, distribueren, wijzigen, afgeleide werken maken van, openbaar weergeven, publiekelijk uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve als volgt:

 • Uw computer kan tijdelijk kopieën van dergelijke materialen opslaan, afhankelijk van uw toegang tot en het bekijken van die materialen.
 • U kunt bestanden opslaan die automatisch in de cache worden opgeslagen door uw webbrowser voor weergaveverbetering.
 • U mag één exemplaar van een redelijk aantal pagina's van de Website afdrukken of downloaden voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of distributie.
 • Als we desktop-, mobiele of andere applicaties aanbieden om te downloaden, mag u een enkele kopie naar uw computer of mobiele apparaat downloaden, uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u akkoord gaat met onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor dergelijke applicaties. .
 • Als we bieden sociale media functies met bepaalde inhoud, mag u acties ondernemen die door dergelijke functies worden ingeschakeld.

Je mag niet:

 • Wijzig kopieën van alle materialen van deze site.
 • Gebruik illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen los van de bijbehorende tekst.
 • Verwijder of wijzig kennisgevingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van kopieën van materiaal van deze site.

U mag geen enkel deel van de Website of enige diensten of materialen die beschikbaar zijn via de Website gebruiken of gebruiken voor commerciële doeleinden.

Als u een ander deel van de website afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of toegang verleent tot enig deel van de website in strijd met de gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om de website te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, kopieën van de door u gemaakte materialen retourneren of vernietigen. Geen enkel recht, titel of belang in of op de Website of enige inhoud op de Website wordt aan u overgedragen en alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan het Bedrijf. Elk gebruik van de website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze gebruiksvoorwaarden is een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en kan een inbreuk vormen op auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

Handelsmerken

De bedrijfsnaam, de voorwaarden, het bedrijfslogo en alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Alle andere namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op deze website zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Claims van inbreuk op het auteursrecht

We respecteren het intellectuele
eigendom van anderen, en wij vragen u hetzelfde te doen. We kunnen, in gepaste omstandigheden en naar eigen goeddunken: 1) de toegang beëindigen tot gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen; en 2) verwijder door gebruikers geposte inhoud. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact op met onze aangewezen agent voor kennisgeving van beweerde inbreuk: Coast Law Group, 1140 South Coast Highway 101, Encinitas, CA. 92024. Verstrek de volgende informatie vereist door de Digital Millennium Copyright Act, 17 USC § 512: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrechtbelang; (ii) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt, inclusief de URL (dat wil zeggen webpagina-adres) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk; (iii) identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Website waar zich het materiaal bevindt dat volgens u inbreuk maakt; (iv) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (v) een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; (vi) een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen. Onze agent voor kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht op deze site kan worden bereikt met behulp van de onderstaande contactgegevens.

verboden gebruik

U mag de website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in de website niet te gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met toepasselijke federale, provinciale, lokale of internationale wet- of regelgeving (inclusief, zonder beperking, alle wetten met betrekking tot de export van gegevens of software van en naar de VS of andere landen).
 • Met het doel om minderjarigen op enigerlei wijze te exploiteren, schade toe te brengen of te proberen uit te buiten door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, om persoonlijk identificeerbare informatie te vragen of anderszins.
 • Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te verzenden, inclusief "junkmail", "kettingbrief" of "spam" of andere soortgelijke verzoeken.
 • Zich voordoen als het bedrijf, een medewerker van het bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (inclusief, zonder beperking, door gebruik te maken van e-mailadressen of schermnamen die aan een van de bovenstaande zijn gekoppeld).
 • Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Website beperkt of remt, of die, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of gebruikers van de Website kan schaden of aan aansprakelijkheid kan blootstellen.

Bovendien gaat u ermee akkoord niet te doen:

 • Gebruik de website op een manier die de site kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de website door een andere partij kan verstoren, inclusief hun vermogen om via de website realtime activiteiten uit te voeren.
 • Gebruik een robot, spin of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de website voor elk doel, inclusief het bewaken of kopiëren van al het materiaal op de website.
 • Gebruik een handmatig proces om al het materiaal op de Website of voor enig ander ongeautoriseerd doel te controleren of kopiëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Gebruik elk apparaat, software of routine die de goede werking van de website verstoort.
 • Introduceer virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat schadelijk of technologisch schadelijk is.
 • Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, interfereren met, schade aan of verstoren van delen van de website, de server waarop de website is opgeslagen, of een server, computer of database verbonden met de website.
 • Probeer anders de goede werking van de website te verstoren.

Gebruikersbijdragen

De website kan berichtenborden, chatrooms, persoonlijke webpagina's of profielen, forums, bulletinboards, blogs en andere interactieve functies bevatten (gezamenlijk 'Interactieve diensten") Waarmee gebruikers andere gebruikers of andere personen kunnen posten, indienen, publiceren, weergeven of verzenden (hierna:"post") Inhoud of materialen (gezamenlijk"Gebruikersbijdragen”) Op of via de Website.

Alle gebruikersbijdragen moeten voldoen aan de inhoudsnormen in deze gebruiksvoorwaarden.

Elke gebruikersbijdrage die u op de site plaatst, wordt als niet-vertrouwelijk en niet als eigendom beschouwd. Door het leveren van een Gebruikersbijdrage op de Website, verleent u ons en onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectieve licentiehouders, opvolgers en wijst het recht toe om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, uitvoeren, weergeven, distribueren en anderszins bekend te maken aan derden partijen dergelijk materiaal voor welk doel dan ook.

U verklaart en garandeert u dat:

 • U bezit of beheert alle rechten in en op de Gebruikersbijdragen en hebt het recht om de hierboven verleende licentie te verlenen aan ons en onze gelieerde ondernemingen en serviceproviders, en aan elk van hun respectieve licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden.
 • Al uw gebruikersbijdragen voldoen aan en zullen voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden.

U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersbijdragen die u indient of bijdraagt, en u, niet het Bedrijf, volledig verantwoordelijk bent voor dergelijke inhoud, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid ervan.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van gebruikersbijdragen die door u of een andere gebruiker van de website zijn geplaatst.

Toezicht en handhaving; Beëindiging

We hebben het recht om:

 • Naar eigen goeddunken geen gebruikersbijdragen verwijderen of weigeren om welke reden dan ook.
 • Onderneem actie met betrekking tot gebruikersbijdragen die wij naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast achten, inclusief als wij van mening zijn dat een dergelijke gebruikersbijdrage in strijd is met de gebruiksvoorwaarden, inclusief de inhoudsnormen, inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit, bedreigt de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek of kan aansprakelijkheid voor het bedrijf creëren.
 • Geef uw identiteit of andere informatie over u door aan derden die beweren dat door u geplaatst materiaal inbreuk maakt op hun rechten, inclusief hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
 • Neem passende juridische stappen, inclusief maar niet beperkt tot verwijzing naar wetshandhavingsinstanties, voor illegaal of ongeautoriseerd gebruik van de website.
 • Beëindig of schort uw toegang tot de gehele of een deel van de website op om welke reden dan ook, inclusief maar zonder beperking, elke schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Zonder het voorgaande te beperken, hebben we het recht om volledige medewerking te verlenen aan wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die ons vragen of bevelen om de identiteit of andere informatie te onthullen van iedereen die materiaal op of via de Website plaatst. U ZIET AF EN HOUDT HARMLESS VAN DE ONDERNEMING EN HAAR AANGELEGENHEDEN, LICENTIES EN DIENSTVERLENERS VAN ENIGE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE ACTIE DIE DOOR DE ONDERNEMING / ENIGE VOORGAANDE PARTIJEN TIJDENS OF ALS RESULTAAT VAN HAAR ONDERZOEKEN EN VAN ALLE ACTIES VAN ONDERZOEK VAN ONDERZOEK DOOR OF HET BEDRIJF OF WETHANDHAVINGSAUTORITEITEN.

We verplichten ons echter niet om materiaal te beoordelen voordat het op de Website is geplaatst en kunnen niet zorgen voor een onmiddellijke verwijdering van aanstootgevend materiaal nadat het is geplaatst. Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige actie of inactiviteit met betrekking tot transmissies, communicatie of inhoud die door een gebruiker of derde partij wordt verstrekt. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor iemand voor de uitvoering of niet-uitvoering van de activiteiten die in deze sectie worden beschreven.

Inhoudsnormen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle gebruikersbijdragen en het gebruik van interactieve services. Gebruikersbijdragen moeten volledig voldoen aan alle toepasselijke federale, provinciale, lokale en internationale wetten en
regelgeving. Zonder het voorgaande te beperken, mogen Gebruikersbijdragen niet:

 • Bevat materiaal dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, grof, aanstootgevend, intimiderend, gewelddadig, hatelijk, opruiend of anderszins aanstootgevend is.
 • Promoot seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
 • Geen inbreuk maken op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel eigendom of andere rechten van een andere persoon.
 • Schending van de wettelijke rechten (inclusief de rechten van publiciteit en privacy) van anderen of materiaal bevatten dat aanleiding kan geven tot enige civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder toepasselijke wet- of regelgeving of die anders in strijd kan zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid (https://www.extraconceptions.com/privacy-policy)
 • Waarschijnlijk iemand bedriegen.
 • Promoot illegale activiteiten, of bepleit, promoot of assisteer bij elke onwettige handeling.
 • Veroorzaken irritatie, ongemak of onnodige angst of kunnen andere personen van streek maken, in verlegenheid brengen, verontrusten of irriteren.
 • Zich voordoen als een persoon, of uw identiteit of relatie met een persoon of organisatie verkeerd weergeven.
 • Betrek commerciële activiteiten of verkopen, zoals wedstrijden, sweepstakes en andere verkooppromoties, ruilhandel of advertenties.
 • De indruk wekken dat ze afkomstig zijn van of worden goedgekeurd door ons of een andere persoon of entiteit, als dit niet het geval is.

Afhankelijkheid van geposte informatie

De informatie die op of via de Website wordt gepresenteerd, is uitsluitend beschikbaar voor algemene informatiedoeleinden. We garanderen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is strikt op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het vertrouwen dat u of enige andere bezoeker van de Website op dit materiaal heeft, of door iemand die op de hoogte is van de inhoud ervan.

Deze website bevat inhoud die wordt geleverd door derden, inclusief materiaal dat wordt aangeboden door andere gebruikers, bloggers en externe licentiegevers, syndicators, aggregators en / of rapportageservices. Alle verklaringen en / of meningen in deze materialen, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de inhoud die door het bedrijf wordt verstrekt, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen levert. Deze materialen geven niet noodzakelijk de mening van het bedrijf weer. Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens u of een derde partij, voor de inhoud of nauwkeurigheid van door derden verstrekt materiaal.

Wijzigingen aan de website

We kunnen de inhoud op deze website van tijd tot tijd bijwerken, maar de inhoud is niet noodzakelijkerwijs volledig of up-to-date. Al het materiaal op de Website kan op enig moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Informatie over u en uw bezoeken aan de website

Alle informatie die we op deze website verzamelen, is onderworpen aan ons privacybeleid (https://www.extraconceptions.com/privacy-policy/). Door de website te gebruiken, stemt u in met alle acties die door ons zijn ondernomen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met het privacybeleid.

Linken naar de website en sociale mediafuncties

U mag linken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie suggereert, goedkeuring of goedkeuring van onze kant.

Deze website kan bepaalde functies van sociale media bieden waarmee u:

 • Link van uw eigen of bepaalde websites van derden naar bepaalde inhoud op deze website.
 • Stuur e-mails of andere communicatie met bepaalde inhoud, of links naar bepaalde inhoud, op deze website.
 • Ervoor zorgen dat beperkte delen van de inhoud op deze website worden weergegeven of lijken te worden weergegeven op uw eigen of bepaalde websites van derden.

U mag deze functies alleen gebruiken zoals ze door ons worden verstrekt en uitsluitend met betrekking tot de inhoud waarmee ze worden weergegeven en anders in overeenstemming met eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen die we bieden met betrekking tot dergelijke functies. Behoudens het voorgaande, mag u niet:

 • Breng een link tot stand vanaf elke website die geen eigendom is van u.
 • Veroorzaken dat de website of delen ervan worden weergegeven, of lijken te worden weergegeven door, bijvoorbeeld, framing, deep links of in-line links, op een andere site.
 • Link naar een ander deel van de website dan de startpagina.
 • Anders actie ondernemen met betrekking tot de materialen op deze website die niet in overeenstemming is met enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

De website waarnaar u linkt, of waarop u bepaalde inhoud toegankelijk maakt, moet in alle opzichten voldoen aan de Inhoudsnormen uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in om met ons samen te werken om ongeautoriseerde lijsten of koppelingen onmiddellijk te beëindigen. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving koppelingsrechten in te trekken.

We kunnen alle of alle functies van sociale media en links op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken uitschakelen.

Links van de website

Als de website links of inhoud naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Dit omvat links in advertenties, inclusief banneradvertenties en gesponsorde links. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid ervoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Als u besluit om toegang te krijgen tot websites van derden die aan deze website zijn gekoppeld, doet u dit volledig op eigen risico en onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden voor dergelijke websites.

Geografische beperkingen

De eigenaar van de website is gevestigd in de staat Californië in de Verenigde Staten. We beweren niet dat de website of de inhoud ervan toegankelijk of geschikt is buiten de Verenigde Staten. Toegang tot de website is mogelijk niet legaal door bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de website van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Afwijzing van garanties

U begrijpt dat we niet kunnen en niet garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van internet of de website vrij zijn van virussen of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van middelen buiten onze site voor eventuele reconstructie van verloren gegevens. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN DISTRIBUTE AANVAL VAN WEIGERING OF SERVICE, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT KAN LEIDEN TOT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, DATA OF ANDERE EIGENDOMSBEWIJS VOOR UW GEBRUIK DIENSTEN OF PUNTEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF VOOR UW DOWNLOADEN VAN ALLE MATERIAAL DAT erop IS GEPLAATST, OF OP EEN WEBSITE DIE hieraan is gekoppeld.

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE SERVICES OF PUNTEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE, ZIJN INHOUD EN ALLE DIENSTEN OF PUNTEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. NOOIT HET BEDRIJF OF EEN PERSOON DIE AAN HET BEDRIJF IS GELEVERD, BIEDT ENIGE GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, NOOIT HET BEDRIJF OF IEDEREEN DIE AAN HET BEDRIJF VERTEGENWOORDIGT OF WARRANTS DAT DE WEBSITE, HAAR INHOUD OF DIENSTEN OF PUNTEN DIE DOOR DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN ZULLEN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, ERRO ZULLEN ZIJN
R-VRIJ OF ONONDERBROKEN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT ONZE WEBSITE OF DE SERVER DIE HET BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE WEBSITE OF ENIGE DIENSTEN OF PUNTEN DIE WORDEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE ZULLEN ANDERS ONTMOETEN OP UW ONDERSCHEIDINGEN .

HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, NIET-SCHENDING EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Het voorgaande laat GEEN GARANTIE DIE NIET kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk RECHT AANTASTEN.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN HET BEDRIJF, HAAR AANGELEGENHEDEN OF HUN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, OFFICIEREN OF DIRECTEURS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DOOR EEN WETTELIJKE THEORIE, DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK, OF ONGESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK , DE WEBSITE, ALLE WEBSITES DIE AAN DE WEBSITE ZIJN GEKOPPELD, ENIGE INHOUD OP DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES OF ENIGE SERVICES OF PUNTEN DIE VIA DE WEBSITE OF DERGELIJKE WEBSITES WORDEN VERKREGEN, INCLUSIEF ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONELE STORING, VERLIES VAN ONTVANGSTEN, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, OF WAT VEROORZAAKT DOOR TORT (INCLUSIEF NEGLIGEN) , SCHENDING VAN OVEREENKOMST OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN VERWACHTBAAR.

Het voorgaande laat GEEN aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk RECHT AANTASTEN.

schadeloosstelling

U stemt ermee in het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers en serviceproviders, en zijn en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers te verdedigen, schadeloos te stellen en schadeloos te stellen en alle claims, aansprakelijkheden, schade, oordelen, onderscheidingen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, uw Gebruikersbijdragen , elk gebruik van de inhoud, diensten en producten van de Website anders dan uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van informatie verkregen via de Website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle aangelegenheden met betrekking tot de Website en deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (in elk geval, inclusief niet-contractuele geschillen of claims), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetgeving van de staat van Californië zonder uitvoering te geven aan enige keuze of conflict of wettelijke bepaling of regel (ongeacht de staat Californië of enig ander rechtsgebied).

Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of de Website zal exclusief worden ingesteld bij de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de Staat Californië in elk geval in de County of San Diego, hoewel we het recht behouden om een ​​rechtszaak, actie of procedure tegen u in te stellen wegens schending van deze gebruiksvoorwaarden in uw woonland of een ander relevant land. U ziet af van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over u door dergelijke rechtbanken en tegen de plaats in dergelijke rechtbanken.

Beperking van tijd tot indienen van claims

ELKE OORZAAK OF CLAIM DIE U UIT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN KAN VEROORZAKEN OF MET DEZE WEBSITE MOET BINNEN EEN (1) JAAR NA DE HANDELINGSWET WORDEN AANVAARD, IS ANDERE OORZAAK VAN OORZAAK OF CLAIM PERMANENT VERBODEN.

Afstand en scheidbaarheid

Geen verklaring van afstand door het Bedrijf van enige voorwaarde of voorwaarde zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een verklaring van afstand van enige andere voorwaarde of voorwaarde, en het falen van het Bedrijf om een rechten of bepalingen onder deze gebruiksvoorwaarden vormen geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of bepalingen.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of ander gerecht van het bevoegde rechtsgebied om welke reden dan ook ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling geëlimineerd of beperkt tot de minimale omvang zodat de resterende bepalingen van de Voorwaarden van Het gebruik zal volledig van kracht en effect blijven.

Volledige overeenkomst

De Gebruiksvoorwaarden ons Privacybeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en Buitengewone Concepties, Inc. met betrekking tot de Website en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Website .

Uw opmerkingen en problemen

Deze website wordt beheerd door Extraordinary Conceptions, Inc. 2701 Loker Ave West Suite 100, Carlsbad, CA 92010

Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de Website moeten worden gericht aan: INFO@EXTRACONCEPTIONS.COM.

Alle tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, ontwerpelementen, handelsmerken, trade dress en andere inhoud van de site, evenals de specifieke opstelling daarvan, zijn Copyright © 2001-2016 Extraordinary Conceptions, Inc. 2701 Loker Ave West Suite 100, Carlsbad , CA 92010

Alle rechten voorbehouden.